uzaleznienie od alkoholu i hazardu a upadlosc konsumenckaWprowadzenie

Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że każdy wniosek o upadłość konsumencką osoby uzależnionej od alkoholu czy hazardu sąd będzie rozpatrywał indywidualnie. Dlatego tak istotne jest rzetelne sporządzenie wniosku z dokładnym uzasadnieniem oraz odpowiednimi załącznikami w postaci dokumentacji medycznej, która potwierdzi przebieg choroby, wpływ choroby na funkcjonowanie dłużnika oraz skutki z jakimi się wiąże.

Uzależnienie od hazardu

W obu przypadkach uzależnień samo oświadczenie, że jest się uzależnionym nie wystarczy. W przypadku hazardu istotne jest stwierdzenie wystąpienia hazardu patologicznego. Obowiązująca w Europie Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10) wydana przez Światową Organizację Zdrowia zalicza hazard patologiczny do osobnego zaburzenia psychicznego (kod choroby F63.0). Polega ono na częstym uprawianiu hazardu w jakiejkolwiek formie, który zupełnie absorbuje mentalnie i behawioralnie chorego, jak i niesie ze sobą zgeneralizowane zagrożenie dla wielu ważnych obszarów życia w tym zawodowego, rodzinnego, społecznego oraz sytuacji materialnej. Podstawową metodą leczenia uzależnienia od hazardu są wszelkiego rodzaju terapie indywidualne czy grupowe, wizyty u psychologów, psychiatrów czy też spotkania Anonimowych Hazardzistów.

Uzależnienie od alkoholu

Z kolei w wypadku alkoholu, zgodnie z w/w klasyfikacja (ICD-10) wydaną przez Światową Organizację Zdrowia, widnieje wpis dotyczący stanu chorobowego jakim jest przewlekły alkoholizm. Jest to zespół uzależnienia jaki obejmuje kompleks objawów, w tym behawioralnych, poznawczych i fizjologicznych. Podstawową metodą leczenia uzależnienia od alkoholu są terapie w zakładach lecznictwa odwykowego, które mogą być wspomagane leczeniem farmakologicznym, jak również wizyty u psychologów, psychiatrów czy spotkania Anonimowych Alkoholików. Jak podaje Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, czas potrzebny do przeprowadzenia skutecznej terapii to okres od 18 do 24 miesięcy. Z mojego doświadczenia wynika, iż sama próba podjęcia terapii niekoniecznie zakończonej powodzeniem, pozwala aby sąd stwierdził podstawy do ogłoszenia upadłości.

Podsumowanie

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej, zgodnie z przepisami ustawy Prawo upadłościowe, może mieć miejsce w stosunku do dłużnika będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, który jest niewypłacalny. Niewypłacalność nie może być jednak konsekwencją celowego działania dłużnika lub jego rażącego niedbalstwa. Zarówno osoba uzależniona od alkoholu jak i od hazardu nie jest w stanie powstrzymać się przed sięgnięciem po alkohol albo odmówić sobie okazji wygrania dużych pieniędzy. Jej wysiłki dotyczące ograniczenia lub kontrolowania uzależnienia są najczęściej nieskuteczne. Osoba taka odczuwa swoistego rodzaju przymus wypicia alkoholu czy „odrobienia się”. Chociażby z tego też względu osoby uzależnione, u których zdolność kontrolowania własnych zachowań została upośledzona, nie są wykluczeni z szansy ubiegania się o upadłość konsumencką.
W obu wyżej wskazanych przypadkach istotną kwestią jest zaangażowanie dłużnika w leczenie oraz Jego determinacja do wyjścia z nałogu. Ponadto, nawet po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, upadły może być kontrolowany przez wyznaczonego syndyka co do kontynuowania terapii alkoholowej czy uczęszczania na spotkania Anonimowych Hazardzistów.

Oferuję skuteczną pomoc w „oddłużaniu" w ramach upadłości konsumenckiej, w tym byłych przedsiębiorców.

 

Bezpłatna konsultacja