Postępowanie egzekucyjne

Windykacja należności może być prowadzono zarówno przy wykorzystaniu narzędzi prawa upadłościowego (zbiorowe dochodzenie praw przez wierzycieli), jak i w formule tzw. egzekucji singularnej, inicjowanej indywidualnie przez wierzycieli. Postępowanie egzekucyjne służy ochronie interesów wierzyciela, i polega na umożliwieniu mu przymusowej egzekucji swojego roszczenia, stwierdzonego wcześniej tytułem wykonawczym. Tytuł wykonawczy to tytuł egzekucyjny (czyli np. prawomocny wyrok sądu) zaopatrzony przez sąd lub inną upoważnioną do tego instytucję w klauzulę wykonalności.

Postępowanie jest wszczynane na wniosek wierzyciela, który uzyskał tytuł wykonawczy. We wniosku wierzyciel oznacza zakres egzekucji i sposób jej przeprowadzenia, wskazuje adres i majątek dłużnika, oraz dołącza do wniosku tytuł wykonawczy. W celu szybkiego i skutecznego odzyskania należności praktyczna znajomość przepisów o egzekucji jest niezbędna.

Prawo przewiduje zastosowanie wobec dłużnika środków przymusu, aby wierzyciel mógł skutecznie uzyskać należne mu świadczenie. Środki przymusu mogą być dwojakie: niektóre z nich mogą być skierowane bezpośrednio do majątku dłużnika (np. egzekucja z ruchomości, egzekucja z nieruchomości, egzekucja z wynagrodzenia za pracę), inne zaś zmierzać do spowodowania konkretnego zachowania się dłużnika (np. odebranie rzeczy dłużnikowi zobowiązanemu do jej wydania). Przed wystąpieniem z wnioskiem o wszczęcie egzekucji wierzyciel powinien uzyskać wiarygodne informacje o posiadanym przez dłużnika majątku (np. ruchomościach, nieruchomościach, wszelkich prawach majątkowych).

Moja Kancelaria świadczy usługi w zakresie m.in.:

  • reprezentowania zarówno dłużników, jak i wierzycieli w postępowaniach egzekucyjnych, zabezpieczających oraz w toku sporów sądowych z powództwa przeciwegzekucyjnego;
  • doradztwa prawnego na wszystkich etapach postępowania egzekucyjnego i postępowania zabezpieczającego,
  • wyboru optymalnych i dopuszczalnych metod zmierzających do ochrony słusznych praw dłużnika i ochrony jego majątku (antywindykacja),
  • doradztwa wierzycielom w zakresie wyboru optymalnego środka egzekucyjnego, poczynając od najbardziej popularnych, jak egzekucja z rachunku bankowego, kończąc na egzekucji z nieruchomości,
  • udziału w czynnościach egzekucyjnych i czuwania nad ich przebiegiem,
  • zaskarżania bezprawnych czynności egzekucyjnych oraz sporządzania pism w zakresie nadzoru judykacyjnego, administracyjnego lub samorządowego nad komornikiem,
  • doradztwa i wsparcia prawnego w przypadku podejmowania przez organy egzekucyjne czynności sprzecznych z prawem, w tym z przepisami prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego.

 

Bezpłatna konsultacja